Istoric

Centrul de Cercetări pentru Protecţia Mediului şi a Bunurilor culturale în Arealul European [C.P.M.B.C.] a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 72 a Biroului Senatului UEMR din data de 14.11.2008, stabilindu-şi în mod independent activităţile, planul de cercetare şi modul de funcţionare.


Sediul C.P.M.B.C.
se află în incinta UEMR, P-ţa Traian Vuia nr.1-4, Corp C, parter, sala C03 şi C04.

C.P.M.B.C. poartă numele distinsului profesor
Victor Duculescu un eminent doctrinar al dreptului internaţional public, recunoscut atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional.

C.P.M.B.C.
este o entitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică şi fără cont propriu în bancă, care funcţionează sub egida Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa. În structura sa cuprinde cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi masteranzi, cu preocupări ştiinţifice în domeniul juridic.

C.P.M.B.C.
are misiunea de a elabora programe de cercetare în domeniul dreptului internaţional al mediului şi în materia protecţiei bunurilor culturale, urmărind facilitarea documentării în domeniul dreptului internaţional, asigurând totodată consultanţă persoanelor interesate. C.P.M.B.C. îşi va concretiza obiectivele în baza a doi piloni: cercetare şi consultanţă.

În cadrul C.P.M.B.C.
funcţionează patru sectoare:
            (1) Sectorul de cercetare în materia dreptului internaţional al mediului;

            (2) Sectorul de cercetare în materia protecţiei bunurilor culturale;
            (3) Sectorul de cercetare în materia dreptului european;

            (4) Sectorul de cercetare în materia drepturilor omului.

Activitatea C.P.M.B.C.
constă în:

(1) Conceperea şi derularea de programe de cercetare inter şi pluridisciplinare în sectoarele de cercetare stabilite de prezentul regulament de organizare şi funcţionare;

(2) Derularea de teme de cercetare solicitate de beneficiari interni sau externi ori identificate prin activităţi proprii în vederea valorificării ulterioare;

(3) Dezvoltarea bazei materiale prin achiziţii şi autodotare din contracte de cercetare şi alte venituri;

(4) Acordarea de consultanţă de specialitate, în ceea ce priveşte activitatea de cercetare desfăşurată în Universitatea Eftimie Murgu în cadrul altor programe de cercetare derulate;

(5) Acordarea de consultanţă de specialitate la solicitarea persoanelor interesate din domeniul de cercetare al C.P.M.B.C.;

(6) Înfiinţarea şi dotarea unui centru de documentare şi informare cuprinzând o bibliotecă specializată, mijloace tehnico-ştiinţifice necesare în vederea desfăşurării în condiţii optime a informării grupurilor ţintă, soluţii noi în vederea obţinerii unor date necesare în desfăşurarea unei bune documentări;

(7) Organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, conferinţe etc., cu teme din domeniul propus de Consiliul de conducere;

(8) Editarea în format PRINT şi ONLINE de publicaţii care să cuprindă materialele prezentate la aceste manifestări;

(9) Înscrierea de acorduri cu parteneri români sau străini pentru derularea de activităţi ştiinţifice, tehnice şi de dezvoltare, manifestări ştiinţifice şi altele;

(10) Participarea la programele de cercetare ştiinţifică naţionale, europene şi internaţionale, prin obţinere de granturi sau implicare în programe lansate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS), Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Uniunea Europeană.


C.P.M.B.C. deţine un fond de carte în cuantum de aproximativ 1500 de titluri în domeniul dreptului internaţional, în limba română, engleză şi franceză. Centrul de cercetare are site propriu (www.cpmbc.uem.ro) unde se regăsesc cărţile disponibile în centru. Directorul C.P.M.B.C. este dl.prof.univ.dr. Marian Mihăilă, Preşedintele Senaului UEM Reşiţa.

Centrul de cercetare deţine custodia ariei protejate Rudăria (Eftimie Murgu). În prezent se derulează sub egida centrului Proiectul “Elaborarea planului de management al ariei protejate Cheile Rudăriei”. Perioada de derulare este 27.07.2012 - 26.04.2015. Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Sectorial „Mediu”, Axa Prioritară 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, DMI Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000. Obiectivul general este îmbunătăţirea conservării biodiversităţii din aria protejată vizată de proiect prin elaborarea planului de management, conştientizarea populaţiei si întărirea capacităţii administrative a custodelui. Obiectivul global al Programului Operaţional Sectorial Mediu vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi în acelaşi timp contribuie substanţial la realizarea angajamentelor de aderare şi la respectarea legislaţiei de mediu.

Tot sub egida C.P.M.B.C. se derulează şi Proiectul “Patrimoniul cultural al Banatului - Un patrimoniu European” - Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia Axa prioritara 3 „Promovarea schimburilor între comunităţi („People to People”). Obiectivul general al proiectului este promovarea patrimoniului cultural comun bănăţean în judeţul Caraş-Severin şi Municipalitatea Pancevo din Republica Serbia, printr-o cooperare transfrontalieră şi acţiuni comune. Activităţile comune cuprinse ce se vor desfăşura sunt:

  • Identificare şi semnalizare monumente culturale, elaborarea unor monografii şi a unui catalog;

  • Organizarea şi derularea conferinţei ştiinţifice internaţionale “Patrimoniul cultural al Banatului – un patrimoniu cultural european”;

  • Editarea monografiilor şi a unui catalog de prezentare;

  • Editarea materialelor de promovare;

  • Organizarea şi derularea manifestării expoziţională, etc.

Rezultatele pe care le avem în vedere se referă la creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a unui număr minim de 100.000 de persoane (50.000 români, 50.000 sârbi), asupra importanţei protejării bunurilor patrimoniului cultural bănăţean European din zona Dunării de Jos. Vom identifica şi semnaliza unui număr de 70 obiective culturale istorice (20 româneşti şi 50 sârbeşti) pentru cunoaşterea şi recunoaşterea pe teren a monumentelor de către un public larg care intră în contact în mod particular sau organizat cu acestea. Un alt rezultat preconizat constă în elaborarea şi editarea Monografiei culturale a Banatului (trilingvă: română, sârbă şi engleză) structurată pe 5 capitole: obiective culturale, obiective istorice, obiective religioase (biserici şi mănăstiri), arhitectură civilă, etnografie, într-un tiraj de 3000 bucăţi, min 200 pag. Vom organiza mai multe evenimente de promovare pentru specialiştii din domeniu şi publicul larg, 2 conferinţe ştiinţifice la Reşiţa şi Pancevo, manifestări expoziţionale la Reşiţa, Pancevo şi Vârşet. Un alt obiectiv al cercetării se referă la sensibilizarea autorităţilor locale româneşti şi sârbeşti în administrarea cărora se află conform prevederilor Legii monumentelor istorice nr. 422/2001 importanţa conservării şi elaborării unor strategii de salvare şi conservare a obiectivelor patrimoniului cultural bănăţean, un patrimoniu european.

Tot prin centrul de cercetări C.P.M.B.C. s-a derulat şi proiectul „Resurse Umane – Formare Profesională – Administraţie Publică Europeană” Axa prioritară 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice. Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea capacităţii administrative din judeţul Caraş-Severin prin realizarea unor îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice în administraţia publică locală. Acest proiect a fost apreciat ca fiind “Proiectul săptămânii” de către reprezentanţii sit-ului fonduristructurale.ro.

Centrul C.P.M.B.C. dispune de o Revistă bilincvă indexată în baze de date internaţionale, Caiete de Drept Internaţional, care în 2013 a aniversat 10 ani de la prima apariţie constantă (apariţie trimestrială).